SLUŽBY :

 

FARBY

Miešanie liehových farieb vykonávame na počítačom riadenom zariadení Inmaker. Vyrobíme požadované odtiene podľa škály Pantone alebo podľa iných požiadavok zákazníka. Dodáme Vami požadované odtiene najneskôr do 48 hodín od prijatia Vašej objednávky (viď. kontakty).

 

obrazok obrazok obrazok

RASTROVÉ VALCE

Ponúkame čistiace prostriedky na dennú údržbu rastrových valcov a odborné čistenie týchto valcov našimi pracovníkmi. Pri čistení valcov ponúkame možnosť čistenia valcov priamo v tlačiarenskom stroji u zákazníka alebo v našej prevádzke. Táto naša služba obsahuje aj meranie prenosu farby rastrovým valcom a optickú prehliadku povrchu rastrového valca.

Použitie NaHCO3 v čistiacom procese rastrových valcov umožňuje suchým procesom vyčistenie povrchu rastrového valca bez jeho poškodenia. Čistiaci systém bol vyvinutý odborníkmi na výrobu rastrových valcov, ktorí pri návrhu vychádzali z potrieb a požiadaviek užívateľov tlačiarenských zariadení. K najdôležitejším vlastnostiam nášho čistiaceho systému patrí:


- rovnomerné vyčistenie celého povrchu rastrového valca vďaka špeciálnej čistiacej dýze. Táto dýza je umiestnená v radiálnom smere v presne stanovenom sklone a presne definovanej vzdialenosti od povrchu valca.

- bunky rastra sa čistením nepoškodzujú - jemné zrná čistiaceho prášku dosahujú vyčistenie rastrovej bunky od zaschnutej farby,

- použitie na rozličné druhy valcov (priemerná dĺžka, lineatúra),

- rýchla inštalácia prístroja a jednoduchá obsluha,

- možnosť ovplyvňovať čistiaci proces v priebehu čistenia,

- nízka energetická náročnosť a viacnásobné použitie čistiaceho prášku,

- ekologická nezávadnosť čistiaceho systému – neobsahuje žiadne škodlivé látky zaťažujúce alebo zamorujúce životné prostredie.


K nezanedbateľným výhodám tohto systému čistenia patrí čistenie rastrových valcov priamo u zákazníka bez demontáže valca zo stroja, resp. aj demontovaného valca mimo stroja.

obrazok obrazok obrazok

SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM

Skúšobné laboratórium pre výrobky z papiera je akreditované na skúšky fyzikálnych vlastností buničín, papierov, lepeniek a tiež výrobkov z nich. Významnú časť tvoria špeciálne skúšky hygienických výrobkov, ako sú detské plienky, dámske vložky a pod.. Okrem toho sa robia aj vybrané fyzikálne skúšky iných druhoch výrobkov, ako napr. folií z plastov.

K činnostiam Skúšobného laboratória patrí:


- vykonávanie skúšok na objednávku v rámci odborných služieb pre rôzne organizácie z papierenského priemyslu aj mimo neho,

- normalizačné práce (preberanie medzinárodných noriem do sústavy STN, pripomienkovanie návrhov noriem EN a pod.),

- porovnávacie merania,

- usporadúvanie školení a seminárov zameraných na problematiku skúšobníctva,

- vykonávanie kalibrácie vybraných skúšobných prístrojov,

- vykonávanie servisných prác u vybraných prístrojov a zariadení.


Skúšky fyzikálních vlastností sa robia v klimatizovanom prostredí podľa platných národných, resp. medzinárodných noriem (EN, ISO), prípadne podľa iných noriem (napr. TAPPI), podľa požiadavky zákazníka. Robia sa skúšky všeobecných vlastností (plošná hmotnosť, hrúbka), pevnostných vlastností (skúška ťahom, pevnosť v prietlaku, pevnosť v dotrhávaní), rôzne skúšky na tlak (CMT, RCT, ECT, FCT), pevnosť v prehýbaní, tuhosti v ohybe a odolnosti proti ohnutiu. Ďalej sa robia skúšky vlastností povrchu (hladkosť resp. drsnosť, koeficient trenia), optických vlastností (belosť, jasnosť, opacita), priepustnosti pre vzduch, vsiakavosti pre vodu atď. Samostatnú skupinu tvoria skúšky papiera tissue. Pre hygienické výrobky (detské plienky, dámske vložky) sú zavedené špeciálne skúšky, významné z hľadiska ich použitia (napr. schopnosť prijať a zadržať kvapalinu). Skúšky stálofarebnosti, pachu a pachuti sa robia u materiálov, určených na styk s potravinami. Skúšobné laboratórium vykonáva skúšky vysoko odborne, vychádzajúc z požiadaviek a potrieb zákazníka. Kvalita vykonávaných skúšok je daná tým, že sa vykonávajú na prístrojoch so zabezpečenou správnosťou merania a podľa najnovších poznatkov v tejto oblasti. Trvalú kvalitu vykonávaných skúšok zabezpečuje zavedený a neustále zdokonaľovaný systém kvality. Veľký dôraz sa kladie na nestrannosť, nezávislosť a dôveryhodnosť výsledkov meraní.

 

obrazok obrazok obrazok